Speedriding Polish Cup 2012

7 posts / 0 new
Last post
kitesurfa
Speedriding Polish Cup 2012

3rd March 2012 ~ http://www.speedriding.pl

Speedriding Polish Cup 2012
ZAKOPANE

Wersja robocza regulaminu zawodów:

Regulamin zawodów
SPEEDRIDING POLISH CUP 2012
ZAKOPANE (marzec 2012)
OPIS TRASY
Miejscem rozgrywania zawodów Speedriding Polish Cup 2011 s? Tatry – Kasprowy Wierch, wysoko?? startu 1900m npm, ró?nica wysoko?ci 400m, d?ugo?? trasy mierzona poprzez bramki w konkurencji 2500 m. ?rednie nachylenie stoku 25%.
Zawodnicy b?d? musieli wykaza? si? umiej?tno?ciami prowadzenia skrzyd?a w slalomie poprzez 5-8 bramek rozstawionych na stoku. Mi?dzy bramkami 3 a 4 znajduje si? kilkunastometrowe urwisko, które mo?na pokona? w locie co na pewno korzystnie wp?ynie na czas przejazdu. Mi?dzy ko?cowymi bramkami nachylenie stoku umo?liwia szybki zlot do mety.
1. Cele
Speedriding Polish Cup jest form? wspó?zawodnictwa, w której udzia? bior? narciarze uprawiaj?cy speedriding.
Celem zawodów jest:
- popularyzacja sportów zimowych w tym speedridingu w naszym kraju
- rozwój umiej?tno?ci i do?wiadczenia narciarzy speedriderów, podnoszenie poziomu wyszkolenia
– promocja aktywnego sp?dzania czasu oraz integracja ?rodowiska sportowego
- stworzenie platformy do bie??cego porównywania dokona? w speedridingu
- wy?onienie zwyci?zcy Speedriding Polish Cup 2012
2. Organizator
PROWING TEAM POLAND oraz 3SADVENTURE
3. S?dzia zawodów
S?dzia sprawdza poprawno?? wykonanych zjazdów i jest partnerem do odpowiedzi na problemy techniczne uczestników. S?dzi? G?ównym zawodów Speedriding Polish Cup 2011 jest: ………………………………
4. Uczestnictwo
W zawodach mog? bra? udzia? wszyscy narciarze uprawiaj?cy speedriding, posiadaj?cy odpowiednie umiej?tno?ci do zjazdów na tego typu trasach , posiadaj?cy odpowiednie ubezpieczenia oraz sprz?t.
Rejestracja oznacza zgod? uczestnika na stosowanie postanowie? niniejszego regulaminu.
Za uczestnictwo w Speedriding Polish Cup 2011 jest wymagana op?ata w wysoko?ci 200 z? do dnia 28 lutego 2012 r.
Po tym terminie 280 z?. Wp?aty na konto organizatora:

5. Program zawodów
…………………?
W przypadku nie rozegrania konkurencji z powodu z?ych warunków atmosferycznych przewidujemy 1 dzie? rezerwowy

Ewentualne zmiany w programie b?d? og?aszane przez megafony na bie??co w trakcie zawodów.
6. Sprz?t
Uczestnicy odpowiadaj? osobi?cie za sprawno?? techniczn? i zdolno?? do zjazdu i lotu u?ywanego sprz?tu. Do zawodów dopuszczone s? skrzyd?a w rozmiarach odpowiednich do umiej?tno?ci nie mniejszych ni? 7m i nie wi?kszych ni? 15m. Obci??enie powierzchni skrzyd?a nie mo?e przekracza? 12kg/1m

Dopuszcza si? stosowanie balastu do 10 kg w celu osi?gni?cia optymalnego obci??enia.
7. Dokumentacja
Oceniane s? jedynie przejazdy wykonane przez wyznaczone punkty(bramki) na trasie mi?dzy startem i met?.
Punktacja przejazdu odbywa si? za pomoc? elektronicznego urz?dzenia mierz?cego czas przejazdu.
Ka?dy z zawodników wykonuje 3 zjazdy z których punktowane s? 2 najlepsze.
Ka?dy zawodnik powinien przed dniem rozpocz?cia zawodów wykona? min 2 przejazdy treningowe na trasie Speedriding Polish Cup 2012
8. Zwyci?zcy
Zwyci?zc? Speedriding Polish Cup 2011 zostaje zawodnik, który zdob?dzie najwi?ksz? ilo?? punktów z dwóch najlepszych przejazdów.
Nagradzanie zwyci?zców nast?pi po og?oszeniu wyników ko?cowych. Termin i miejsce zostanie podane do wiadomo?ci po zako?czeniu rywalizacji.
9. Nagrody
Dala 3 najlepszych zawodników przewidziane s? pami?tkowe puchary.
Dla wszystkich zawodników bior?cych udzia? w zawodach przewidziane s? pami?tkowe statuetki.
W przypadku znalezienia sponsorów rozdane zostan? nagrody rzeczowe oraz pieni??ne.
LISTA NAGRÓD SPEEDRIDING POLISH CUP 2011

1. MIEJSCE

2. MIEJSCE

3. MIEJSCE

10. Protesty
Ewentualne protesty zwi?zane z przeprowadzeniem zawodów zg?asza? mo?na do 60 min. po zako?czeniu zawodów, po wp?aceniu wadium w wysoko?ci 200 z?
Za rozpatrzenie protestów odpowiada Komisja z?o?ona z: dyrektora zawodów oraz s?dziego g?ównego.
11. Postanowienia ko?cowe

1) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany aktualnego regulaminu w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych do dnia rozpocz?cia zawodów.
2) Ka?dy uczestnik Speedriding Polish Cup bierze udzia? w zawodach na w?asne ryzyko i odpowiedzialno??. Wszyscy uczestnicy powinni by? ubezpieczeni od nieszcz??liwych wypadków.
Organizator zawodów, w?a?ciciel stacji narciarskiej oraz s?dzia g?ówny i dyrektor zawodów nie ponosz? odpowiedzialno?ci za wypadki i zdarzenia wynik?e podczas rozgrywania zawodów.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do odwo?ania, skrócenia trasy lub przeniesienia zawodów na
inny termin oraz do innych zmian, ze wzgl?du na bezpiecze?stwo zawodników.
4) Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przys?uguje Organizatorowi.

Google Translation
Speedriding Polish Cup 2012
ZAKOPANE

Draft Rules of competition:

Terms of professions
SPEEDRIDING POLISH CUP 2012
ZAKOPANE (March 2012)
DESCRIPTION OF THE ROUTE
The place of competitions Speedriding Polish Cup 2011 is the Tatras - Kasprowy, height 1900m above sea level off, 400m height difference, measured by the length of the goals in the competition 2500 m. The average slope of 25%.
Players will have to demonstrate their driving skills through the wing in the slalom gates spaced 5-8 on the slopes. Between gates 3 and 4 there is a dozen meters cliff, which can be overcome on the fly which certainly benefiting transit time. Between terminal gates slope allows quick rally to the finish.
First Objectives
Speedriding Polish Cup is a form of competition, involving the growers speedriding skiers.
The aim of the competition is:
- To popularize winter sports including speedriding in our country
- Development of skills and experience of skiers speedriderów, raising the level of training
- Promotion of active leisure and sport environment integration
- Create a platform for comparing the current achievements in speedriding
- Determining the Winner Speedriding Polish Cup 2012
Second Organizer
TEAM POLAND PROWING and 3SADVENTURE
Third President of Jury
Judge validates the meetings and made a partner to respond to technical problems the participants. The main judge of competitions Speedriding Polish Cup 2011 is: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4th Participation
The competition is open to all skiers speedriding cultivating, possessing the right skills for this type of downhill slopes, with the appropriate insurance and equipment.
Participant registration you agree to be bound by these Rules.
For participation in the Speedriding Polish Cup 2011 is the required fee in the amount of 200 z? to 28 February 2012
After this date, 280 z?. Contributions to the account of the organizer:

5th Schedule
... ... ... ... ... ... ...?
If you do not play the competition because of bad weather conditions we expect one day reserve

Possible changes in the program will be announced through megaphones during the time of the event.
6th Equipment
Participants are responsible personally for technical efficiency and the ability to exit and flight hardware. Are allowed to contest the wings in sizes appropriate to the skills of not less than 7m and not greater than 15m. Surface of the wing load must not exceed 12kg/1m

The use of ballast to 10 kg in order to achieve optimal load.
7th Documentation
Are evaluated only journeys made by the designated points (gates) on the route between the start and finish.
Scoring the journey is done using an electronic measuring device travel time.
Each player takes 3 exits which are the two best scoring.
Each competitor must, before the start of the competition do min 2 training rides between Speedriding Polish Cup 2012
8th Winners
The winner Speedriding Polish Cup 2011 is the player who scores the most points of the two best rides.
Awarding of winners will take place after the announcement of final results. Time and place will be made after the competition.
9th Awards
Away three best players are provided for commemorative cups.
For all the players participating in the competition are provided for commemorative statues.
If you find sponsors will be distributed and cash prizes.
PRIZE LIST SPEEDRIDING POLISH CUP 2011

First PLACE

Second PLACE

Third PLACE

10th Protests
Any protests related to the performance of the competition, please send an up to 60 min. after the event, after payment of deposit in the amount of 200 z?
Responsible for examining the Commission composed of protests from the competition director and referee.
11th Final Provisions

1) The organizer reserves the right to change the current rules in case of adverse weather conditions until the beginning of the competition.
2) Each participant Speedriding Polish Cup takes part in competitions at their own risk and responsibility. All participants should be insured against accidents.
Organizer of the competition, the owner of the ski station and the chief judge and director of the professions are not liable for accidents and incidents arising during competitions.
3) The organizer reserves the right to cancel, shorten the route, or transfer of jobs to
another term and to other changes, due to the security of players.
4) The right of interpretation of these Rules shall have the Organizer.

http://www.speedriding.pl
http://www.speedriding.pl/forum/viewtopic.php?f=3&t=228

http://www.facebook.com/pages/SPEEDRIDING-POLAND-wings-for-life/156870024364594

No votes yet
Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kitesurfa

kitesurfa


 

2-4 March 2012 – Ustrzyki Dolne – Laworta Ski Station
SPEEDRIDING POLISH CUP 2012

Second unofficial speedriding Polish championships are over.
Despite a few weather problems, first with the rain then with the wind, the championships came to a happy end. Once again, the organizer made the competitors’ lives difficult by setting a tricky task called Speed Control Slalom. Each rider had 5 attempts to complete the course, but only 3 best counted. Competitors had to show courage and skill, riding their wings precisely between 7 gates scattered on a 1100m long slope of Laworta; average slope angle 20%.

The course started with giant slalom gates (flying not allowed) followed by a 42m high cliff, from which competitors flew towards the next gate but had to land before crossing the line. The next stage was a flying slalom between gates, but contact with the ground was also allowed. The final stage of Speed Control Slalom was a very difficult ride through a narrow jump followed by a 30m long virtual chasm, which had to be cleared in the air. Landing within the chasm zone meant 5 penalty seconds added to the time. No ground contact on the jump meant 10 penalty seconds. Missing a gate meant disqualification. Finish line had to be crossed with at least one ski touching the ground.

First stage slalom

Flight from the cliff

Flying slalom

Jump before the virtual chasm

Finish line

17 riders competed in Speedriding Polish Cup 2012. First place with the best time of 2:55,28 sec took Micha? Szwedo, who also scooped the first prize – the latest speedriding harness
Sari Mont Blanc, founded by Centrumparalotniowe.pl. Second place went to Wac?aw Kuz?o and the third was taken by Przemys?aw Szukalski, who was closely followed by Jerzy “Japo?czyk” Kraus only 0:00,48 sec behind. Last year’s winner Arkadiusz Sabat came sixth.

Once again many thanks and words of appreciation go to the Cup organizer Wac?aw Kuz?o, precursor of speedriding in Poland, who, with great commitment, keeps promoting this magnificent sport, which provides extreme experiences to whomever has the courage to try it.

Speedriding is a combination of skiing and paragliding. It enables riding on all kind of slopes, even the most steep, and taking off to the air when needed, thanks to a specially constructed wing, similar to a paraglider. Average size of speedriding wings varies between 8 and 12 square meters. The right body position and the angle of the wing allow to generate unbelievable speed.
Speedriding wing is surprisingly easy to control while riding on mountain slopes.
Speedriding is considered to be one of the most dangerous sports in the world.

 

kitesurfa

Thanks for posting the cool photos

Looks like everyone had a great time

 

kitesurfa

Submitted by Prowing

Speedriding Polish Cup 2012
Finished

1. Michal Szwedo /Niviuk Roller 8
2. Waclaw Kuzlo / Ozone Bullet GT (9,Cool
3. Przemek Szukalski/ Ozone Bullet 09 (10)
.
.
.
17

foto:

https://picasaweb.google.com/103652169047586108443/SpeedridingPolishCup2012

info: http://www.speedriding.pl

 

kitesurfa

Submitted by Prowing

Thank you for posting this information.
impatiently waiting for the snow
looks like training young players.

I greet all
Waclaw Kuzlo
Prowing Team Poland
http://www.speedriding.pl

 

kitesurfa

video Speedriding Polish Cup 2011

BIESZCZADY/LAWORTA

http://vimeo.com/21078964